Consorci Sanitari de Barcelona (Agancia de salut pública) aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19
Generalitat-coronavirus web.gencat.cat/es/coronavirus
Ministeri de Sanitat (estat) mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China
Organització Mundial de la salut (OMS) who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019